Banzai Nihon Rikugun Kokusho
KAWASAKI Ki-61-I-Hei HIEN

NAKAJIMA Ki-43-II-Ko HAYABUSA

NAKAJIMA Ki-44-II-Hei SHOKI

TACHIKAWA Ki-36, typ 98

back